Stomatolog i Dentysta w mieście Kraków - AGMADENT

Karty podarunkowe

Kartka Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Zespół Agmadent zaprasza do zakupu Kart Podarunkowych
które można wykorzystać na zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej.
najwyższe standardy AGMADENT i specjalistyczna opieka
to gwarancja wyjątkowego prezentu.
Wystarczy przyjść i zapytać o karty podarunkowe.
Więcej informacji na temat korzystania i zakupu kart na stronie
agmadent.pl

INFORMACJA DLA PACJENTA

Karty podarunkowe

Karty podarunkowe z unikatowym numerem, wydawane przez Agmadent, upoważniają do skorzystania z konsultacji oraz usług oferowanych w Naszym gabinecie. Wystarczy kupić kartę o ustalonej wartości i podarować ją bliskiej osobie. Karta jest ważna 6 miesięcy, dzięki czemu można swobodnie umówić wizytę w dogodnym okresie, a także bez problemu zrealizować również długoterminowy plan leczenia.

Wartość karty?

Karta może mieć wartość 150 PLN lub 250 PLN, to wspaniały prezent, który można wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami oraz dowolnie zaplanować swoje wizyty. Każda osoba, która jest Ci bliska z pewnością doceni Twoją troskę i zaangażowanie.. Elegancki wygląd i najwyższe standardy Agmadent to gwarancja wyjątkowego prezentu.

Jak kupić kartę?

Wystarczy przyjść i zapytać o karty podarunkowe. Płatności można dokonać kartą lub gotówką. Nasza obsługa udzieli Państwu szczegółowych informacji oraz odpowie na wszystkie pytania.

Podaruj bliskim zdrowe zęby!

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWE

Karta

Niniejsza karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. Upoważnia ona posiadacza do skorzystania z usług oferowanych przez Gabinet Agmadent znajdujący się w Krakowie (31-416) przy ulicy Dobrego Pasterza 16; tel. 12 412 32 03 e-mail gabinet@agmadent.pl. Ryzyko zagubienia, utraty, zniszczenia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione do tego ponosi w całości posiadacz karty.

Karta Podarunkowa Agmadent

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ AGMADENT

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca –Studio Stomatologiczne Agmadent z siedzibą w Krakowie 31-416 przy ul. Dobrego Pasterza 16, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 9451529902

Gabinet- Studio Stomatologiczne Agmadent z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 16, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 9451529902

Karta Podarunkowa – karta stanowi odpowiednik bonu towarowego – wydana z niepowtarzalnym numerem, uprawniająca jego użytkownika do jej realizacji z zakresu stomatologii zachowawczej w Gabinecie Agmadent. Wartość karty 150 PLN oraz 250 PLN .

Nabywca – osoba, która w Gabinecie Agmadent dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od wydawcy Kartę Podarunkową z informacją o nominale.

Użytkownik – Każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Agmadent

Usługi – usługi stomatologiczne oferowane w Gabinecie Agmadent

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Agmadent, a następnie do przyjmowania jej do realizacji z zakresu stomatologii zachowawczej w Gabinecie Agmadent. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji z zakresu stomatologii zachowawczej Karty Podarunkowej w Gabinecie Agmadent w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez 6 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zakupu Karty Podarunkowej. Informacje o terminie ważności karty są dostępne w regulaminie.

5. Każda karta podarunkowa posiada swój niepowtarzalny numer, pozwalający na identyfikacje jej wartości nominalnej oraz Nabywcy. Strona 2 z 3

6. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowe Agmadent Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Gabinecie Agmadent.

7. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Karty Podarunkowej może być jedynie osoba fizyczna.

8. Gabinet Agmadent nie ponosi odpowiedzialności za utratę Karty Podarunkowej.

9. Realizacja z zakresu stomatologii zachowawczej Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

10. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Podarunkowej .

11. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego regulaminu, że Karta Podarunkowa:

– może być zrealizowana z zakresu stomatologii zachowawczej wyłącznie w Gabinecie Agmadent

– nie podlega wymianie na środki pieniężne

– posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana

– może być zrealizowana z zakresu stomatologii zachowawczej przez każdego posiadacza, który zgłosi się z Karta Podarunkową z numerem Karty Podarunkowej i kwotą, na którą opiewa wartość Karty Podarunkowa

– nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego

– Gabinet Agmadent ani Wydawca nie odpowiada za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej.

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowe.

13. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.

14. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.

15. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oraz Użytkownik, który posługuje się kartą oświadczają, że zapoznali się z niniejszy regulaminem. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Gabinetu Agmadent Karty Podarunkowej do realizacji oraz skorzystanie z usług nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. Strona 3 z 3

16. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.

17. Użytkownik ani Nabywca nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Karty Podarunkowej, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Karty Podarunkowej w Gabinecie Agmadent. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na refundacje kolejnego leczenia stomatologicznego.

18. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Nabywców jest Wydawca, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika i Nabywcę zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

19. Użytkownik i Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są
niezbędne do świadczenia danej usługi.

20. Karta Podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

21. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy.

22. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej

23. Wydawca zastrzega sobie prawo organizowania kampanii promocyjnych związanych z wydawaniem i realizacją kart podarunkowych, dla których wprowadzone mogą być inne, szczegółowe zasady ich wydawania i realizacji.

займ на карту займ на карту срочно без отказа